#A-8340 Class 3 Lime Short Sleeve
#A-8341 Class 3 Orange Short Sleeve
#A-8342 Class 3 Lime Long Sleeve
#A-8343 Class 3 Orange Long Sleeve
#A-8342PB Class 3 Lime Long Sleeve with Black Bottom
#A-8343PB Class 3 Orange Long Sleeve with Black Bottom
#A-8392 Class 3 Long Sleeve with Black Sides